Core Team

Nadine Clopton

Vishal Jammulapati

Zahra Abu Taha

Annie Deng

Aishwarya Narasimhadevara

Arpan Patel

Emma Clopton

Rogers Tulyahabwe